Algemene voorwaarden E-mergo B.V. en E-mergo BIS B.V.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27199736 resp. 53017463

  1. Definities
   1.1
   E-mergo: E-mergo B.V. en/of E-mergo BIS B.V.;
   1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht verstrekt aan E-mergo voor het verlenen van licenties en/of het leveren van IT-diensten;
   1.3 Overeenkomst(en): de tussen E-mergo en Opdrachtgever tot stand gekomen vereenkomst;
   1.4 Partijen: E-mergo en Opdrachtgever gezamenlijk.
  1. Toepasselijkheid
   2.1
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van E-mergo, Overeenkomsten en andere verbintenissen tussen partijen en gelden ongewijzigd behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
   2.2 Indien en voor zover E-mergo producten of diensten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden in de verhouding tussen E-mergo en Opdrachtgever en prevaleren boven de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door E-mergo aan Opdrachtgever is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen.
   2.3 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en E-mergo om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden onverkort deze algemene voorwaarden.
   2.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2, geldt in geval van tegenstrijdigheid van tussen Partijen gemaakte afspraken, hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk en onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden daarvan zijn afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in een latere bepaling, tenzij uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.
  1. Aanbiedingen en offertes
   3.1
   Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, en zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij anders schriftelijk aangegeven.
   3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan E-mergo verstrekte gegevens, waarop de aanbieding en/of offerte c.q. prijsopgave is gebaseerd.
  1. De Overeenkomst
   4.1
   De Overeenkomst tussen Partijen wordt pas bindend voor Partijen, zodra deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door beide Partijen.
   4.2 Bestaat Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, dan is elk van die (rechts)personen tegenover E-mergo hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
   4.3 Indien Opdrachtgever een opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er wel (stilzwijgend) mee instemt dat E-mergo start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de aanbieding of offerte, inclusief deze algemene voorwaarden, als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken zijn slechts bindend, zodra deze schriftelijk door E-mergo zijn bevestigd.
   4.4 De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode, tenzij schriftelijk anders bepaald.
   4.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever niet mogelijk.
   4.6 E-mergo zal de door haar te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en heeft daarin niet meer dan een “inspanningsverplichting”.
   4.7 Door E-mergo genoemde data voor (op)levering zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij die data uitdrukkelijk en schriftelijk als een fatale termijn zijn overeengekomen.
   4.8 Opdrachtgever zorgt ervoor dat E-mergo haar werkzaamheden naar behoren kan verrichten, o.a. door E-mergo tijdig te voorzien van alle benodigde informatie en andere zaken en, indien nodig, haar toegang te geven tot bestaande ICT-systemen van Opdrachtgever.
   4.9 De werkzaamheden worden in overleg met Opdrachtgever, en in principe behoudens in Nederland algemeen erkende feestdagen, verricht op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 en 20:00 uur. Voor werkzaamheden die buiten deze dagen of werktijden worden uitgevoerd gelden de volgende overwerktoeslagen: (i) maandag tot en met vrijdag na 20:00 uur en voor 07:30 uur: 25%; (ii) zaterdag: 50%; (iii) zondag en algemeen erkende feestdagen: 100%.
   4.10 Reclames ten aanzien van werkzaamheden, diensten of facturen dienen binnen 8 dagen na constatering schriftelijk bij E-mergo te worden ingediend, bij gebreke waarvan de werkzaamheden, diensten of facturen worden geacht akkoord te zijn bevonden.
  1. Prijzen en betaling
   5.1
   Alle prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
   5.2 Indien bij een prijsopgave niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de prijsopgave een vaste prijs betreft, geldt dat de prijsopgave een voorcalculatie of begroting betreft. Aan een door E-mergo afgegeven voorcalculatie of begroting kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
   5.3 In de Overeenkomst wordt vastgelegd wanneer Opdrachtgever betaling aan E-mergo verschuldigd is en welke betalingstermijn daarvoor geldt. Indien geen betalingstermijn is genoemd, geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
   5.4 Behalve in geval van rechtsgeldige ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever niet gerechtigd om haar betalingsverplichting jegens E-mergo op te schorten en is zij evenmin gerechtigd om tot verrekening van verschuldigde bedragen over te gaan, ook niet in het geval van klachten of bezwaren (reclame) over een factuur of werkzaamheden en/of diensten.
   5.5 Totdat Opdrachtgever alle aan E-mergo verschuldigde bedragen heeft voldaan, is E-mergo gerechtigd de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of data of databestanden onder zich te houden.
   5.6 Indien op grond van een duurovereenkomst (bijvoorbeeld bij doorlopende licenties, beheer en onderhoud) een periodieke betalingsverplichting voor Opdrachtgever geldt, mag E-mergo die prijzen en tarieven schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste 1 maand, aanpassen. Worden prijzen en tarieven met meer dan 5% in één jaar aangepast, dan is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst binnen 30 dagen na kennisname van de aanpassing op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en tarieven in werking zouden treden. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin mag E-mergo prijswijzigingen van haar toeleveranciers altijd één-op-één aan Opdrachtgever doorbelasten alsmede een inflatiecorrectie doorvoeren, ook als dat tot een (totale) prijsverhoging van meer dan 5% leidt. De inflatiecorrectie zal geschieden conform de CBS-index Dienstenprijsindex (DPI)
   5.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig tot betaling van de door haar verschuldigde bedragen aan E-mergo overgaat, is zij na eerste herinnering/aanmaning de op grond van de wet verschuldigde rente verschuldigd. Indien E-mergo overgaat tot (buiten)gerechtelijke incasso is Opdrachtgever aan E-mergo alle kosten van (buiten)gerechtelijke incasso verschuldigd. Deze incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde met een absoluut minimum van € 500,-..
  1. Wijziging Overeenkomst
   6.1
   Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden of diensten uit te breiden of te wijzigen.
   6.2 Indien een tussentijdse wijziging in de Overeenkomst ontstaat door toedoen van Opdrachtgever, zal E-mergo de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien dat de te leveren kwaliteit niet aantast. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever worden bevestigd.
   6.3Indien E-mergo op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van E-mergo. E-mergo is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  1. Vertrouwelijkheid
   7.1 E-mergo is jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle van Opdrachtgever ontvangen informatie en gegevens, waaronder eventueel persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Opdrachtgever zal met betrekking tot persoonsgegevens als verantwoordelijke worden aangemerkt. E-mergo zal in het kader van de Overeenkomst alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen en gegevens van Opdrachtgever.
   7.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van E-mergo geen stukken of informatie die door E-mergo voor haar zijn opgesteld of met haar zijn gedeeld delen met derden.
   7.3 De geheimhouding zoals hiervoor bedoeld geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst.
   7.4 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.
   7.5 Opdrachtgever erkent dat de door of via E-mergo ter beschikking gestelde programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van de betreffende leverancier, zijn toeleverancier of de producent van de programmatuur bevat.
  1. IE- rechten
   8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, databanken, apparatuur, opleidings- toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij E-mergo, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijke tussen Partijen gesloten Overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
   8.2 Indien E-mergo bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, know how of andere werken of materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van E-mergo niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. E-mergo heeft tevens het recht de algemene beginselen, ideeën en programmatalen welke gebruikt zijn voor het vervaardigen of aan de ontwikkeling ten grondslag liggen van enig werk, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf of Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van E-mergo aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
   8.3 Opdrachtgever zal geen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
   8.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan E-mergo van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. Opdrachtgever vrijwaart E-mergo tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
   8.5 Tenzij anders overeengekomen of expliciet niet toegestaan door Opdrachtgever, is E-mergo gerechtigd om het beeldmerk, logo of de naam van Opdrachtgever te gebruiken in haar externe communicatie en op haar website.
  1. Beveiliging en back-up
   9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal E-mergo als minimum niveau van beveiliging van door haar beheerde data en haar programmatuur en ICT-infrastructuur uitgaan van de normen van ISO 27001. E-mergo staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend en afdoende is.
   9.2 De door of vanwege E-mergo aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. E-mergo is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.
   9.3 Indien de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op programmatuur, apparatuur of infrastructuur die niet door E-mergo zelf aan Opdrachtgever geleverd is, dan staat Opdrachtgever ervoor in dat alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. E-mergo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van deze dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart E-mergo tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.
   9.4 E-mergo is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen, indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.
   9.5 Opdrachtgever zal haar systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
   9.6 E-mergo kan aanwijzingen geven aan Opdrachtgever met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien Opdrachtgever dergelijke aanpassingen van E-mergo of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is E-mergo niet aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtgever haar voor de schade die daardoor mocht ontstaan.
   9.7 Het is E-mergo steeds toegestaan om technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe aan Opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzetten.
   9.8 E-mergo verricht geen back-up van gegevens die zijn opgeslagen op infrastructuur van Opdrachtgever, zoals in geval van on-premise installatie of installatie op door Opdrachtgever gebruikte cloudomgevingen van derden.
   9.9 Indien de dienstverlening aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst het maken van back-ups omvat van gegevens van Opdrachtgever die zijn opgeslagen op door E-mergo beheerde infrastructuur, zal E-mergo met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij haar in bezit zijnde gegevens van Opdrachtgever. Bij gebreke van afspraken over de bewaartermijn bewaart E-mergo de back-up gedurende de bij E-mergo gebruikelijke termijn. E-mergo zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.
   9.10 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor nakoming van alle voor haar geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.
  1. Risico-overgang
   Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd door, geleverd aan of gebruikt door Opdrachtgever, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.
  1. Aansprakelijkheid
   11.1Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden (of daaraan gelijk te stellen ondergeschikten) aan de zijde van E-mergo, is E-mergo nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door E-mergo aan Opdrachtgever geadviseerde of voorgeschreven zaken en handelingen, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van voorgeschreven derden.
   11.2 Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is E-mergo voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder haar leiding geschiedt. In het andere geval zijn de bepalingen in dit artikel ook van toepassing ten gunste van die derde.
   11.3 De aansprakelijkheid van E-mergo gaat nimmer verder dan voor zover de aansprakelijkheid door haar verzekeraar wordt gedekt.
   11.4 Indien de verzekeraar van E-mergo de schade onverhoopt niet mocht uitkeren of de schade niet is gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat Opdrachtgever aan E-mergo verschuldigd is op grond van de Overeenkomst. Indien het een duurovereenkomst betreft is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat Opdrachtgever aan E-mergo verschuldigd is op grond van de Overeenkomst voor een periode van 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de aansprakelijkheid van E-mergo dan meer bedragen dan EURO 15.000,– per jaar.
   11.5 Voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden ongeacht het aantal gebeurtenissen en gelden ook als limitering voor garantieaanspraken.
  1. Overmacht
   12.1 E-mergo is niet aansprakelijk en kan niet tot nakoming worden verplicht, noch kan de Overeenkomst worden ontbonden, indien zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht.
   12.2 Onder overmacht aan de zijde van E-mergo wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan overmacht van toeleveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan E-mergo zijn voorgeschreven, gebrekkige zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan E-mergo is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en algemene vervoersproblemen.
   12.3 E-mergo is in de voorgaande of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te eigen beoordeling, om de Overeenkomst op te zeggen of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij Opdrachtgever verplicht is de eventuele tot de effectieve datum van opzegging geleverde prestatie en de tot dan door E-mergo gemaakte kosten te betalen.
  1. Tussentijdse opzegging en ontbinding
   13.1 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, ondanks ingebrekestelling indien vereist, niet nakomt, is E-mergo gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en Opdrachtgever de toegang tot de dienst of programmatuur te ontzeggen, zonder dat zij daardoor tot schadevergoeding gehouden kan worden.
   13.2 Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien de andere partij faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard of diens surseance wordt aangevraagd of verleend.
   13.3 Indien door Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging middels rechtsgeldige opzegging is overgegaan, heeft E-mergo recht op de volgende compensatie: (i) voor consultancy-opdrachten een bedrag gelijk aan 50% van de reeds in opdracht gegeven maar niet afgenomen consultancy-uren, en (ii) voor licenties en beheersopdrachten een bedrag gelijk aan 75% van hetgeen Opdrachtgever tot de oorspronkelijke einddatum aan E-mergo verschuldigd zou zijn.
   13.4 E-mergo is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien zij van oordeel is dat uitvoering van de Overeenkomst door omstandigheden gelegen aan de zijde van Opdrachtgever niet kan plaatshebben conform de gemaakte afspraken. E-mergo heeft daarbij recht op compensatie conform het bepaalde in het vorige lid.
   13.5 E-mergo behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, geleverde diensten.
   13.6 In het geval van ontbinding zijn reeds geleverde prestaties van E-mergo geen voorwerp van de ongedaanmaking. Eventuele nog openstaande betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden bij ontbinding of opzegging direct opeisbaar.
  1. Overige
   14.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
   14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, onverminderd het recht om een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van Partijen om conservatoire maatregelen te treffen.
   14.3 E-mergo behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen of aanvullingen zullen minimaal 3 maanden voorafgaand aan inwerkingtreding door E-mergo aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
  1. Aanvullende voorwaarden consultancy en trainingen
   15.1 E-mergo zal de advies- en consultancydiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van Opdrachtgever uitvoeren.
   15.2 De dienstverlening van E-mergo wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en werktijden van E-mergo.
   15.3 Indien Opdrachtgever enige afspraak met E-mergo annuleert, is Opdrachtgever een vergoeding aan E-mergo verschuldigd, conform de in de Overeenkomst vastgelegde vergoedingen. In het geval hierover niets is vastgelegd in de Overeenkomst geldt het navolgende: bij annulering korter dan 5 werkdagen vóór de betreffende afspraak is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan E-mergo. Bij annulering binnen 2 werkdagen vóór de afspraak is Opdrachtgever de volledige prijs aan E-mergo verschuldigd.
   15.4 Indien E-mergo bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat E-mergo er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien E-mergo haar werkzaamheden verricht op locatie van Opdrachtgever, dan dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat er een geschikte ruimte beschikbaar is met werkende apparatuur en programmatuur. Indien de faciliteiten bij Opdrachtgever niet blijken te voldoen en de kwaliteit van de werkzaamheden van E-mergo daardoor niet kan worden gewaarborgd, dan is E-mergo gerechtigd om, voor rekening van Opdrachtgever, haar werkzaamheden niet te starten, in te korten of te staken.
   15.5 E-mergo is vrij om te bepalen welke medewerkers zij inzet voor de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever en kan daarin tijdens de uitvoering van de Overeenkomst altijd een wijziging aanbrengen.
   15.6 Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen medewerkers van E-mergo in dienst nemen, anders dan in voorafgaand overleg met E-mergo, zulks op straffe van een direct opeisbare boete ter hoogte van het bruto jaarsalaris dat door de betrokken medewerker laatstelijk bij E-mergo werd genoten.
  1. Aanvullende voorwaarden programmatuurgebruik, beheer en onderhoud
   16.1 E-mergo stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen programmatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet- overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
   16.2 E-mergo zal, te zijner keuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door E-mergo te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuur online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van E-mergo in papieren dan wel digitale vorm in een door E-mergo bepaalde taal verstrekt.
   16.3 E-mergo zal de programmatuur bij Opdrachtgever installeren, inrichten, parametriseren, tunen, eventuele data converteren en uploaden en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving laten aanpassen.
   16.4 E-mergo danwel haar toeleveranciers kunnen wijzigingen in de inhoud of omvang van haar programmatuur aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen substantieel zijn en een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal E-mergo Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten. E-mergo is niet aansprakelijk voor kosten van Opdrachtgever die uit deze wijzigingen voortvloeien.
   16.5 E-mergo kan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. E-mergo zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk op momenten laten plaatsvinden waarop de programmatuur doorgaans het minst intensief gebruikt
   16.6 Bij gebreke van nadere afspraken hieromtrent zal Opdrachtgever de programmatuur zelf nader inrichten, configureren, parametriseren, tunen, eventuele data converteren en uploaden en, indien nodig, de gebruikte apparatuur en gebruikersomgeving aanpassen.
   16.7 E-mergo staat er niet voor in dat de ter beschikking gestelde programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
   16.8 E-mergo zal zich naar beste vermogen inspannen storingen in de programmatuur binnen een redelijke termijn op te lossen, onder de voorwaarde dat de desbetreffende storing door Opdrachtgever gedetailleerd omschreven schriftelijk bij E-mergo is gemeld.
   16.9 E-mergo zal zich daarnaast naar beste vermogen inspannen om fouten in de onderliggende programmatuur te herstellen, voor zover het onderliggende programmatuur betreft die door E-mergo zelf is ontwikkeld en de desbetreffende fouten door Opdrachtgever gedetailleerd omschreven schriftelijk bij E-mergo zijn gemeld. E-mergo kan in voorkomend geval het herstel van fouten uitstellen totdat een nieuwe versie van de onderliggende programmatuur in gebruik wordt genomen.
   16.10 E-mergo staat er niet voor in dat fouten in de programmatuur die niet door E-mergo zelf is ontwikkeld, zullen worden verholpen. E-mergo is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
   16.11 Op programmatuur die E-mergo op basis van een vaste prijs in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld geldt een garantietermijn van 3 maanden na oplevering. Gebreken die gedurende deze garantietermijn blijken zullen door E-mergo kosteloos worden hersteld. Voor gebreken die na afloop van de garantietermijn blijken is E-mergo niet gehouden deze te herstellen en kan E-mergo volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan Opdrachtgever in rekening brengen. E-mergo geeft geen garantie op programmatuur die zij anders dan op basis van vaste prijs voor of met Opdrachtgever heeft ontwikkeld. Indien (een onderdeel van) die programmatuur gebreken vertoont, is E-mergo niet gehouden deze te herstellen en kan E-mergo volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan Opdrachtgever in rekening brengen. E-mergo is nimmer gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan bedoeld in dit artikel. In het geval E-mergo bereid is herstelactiviteiten te verrichten ten aanzien van dergelijke andere onvolkomenheden, is E-mergo gerechtigd hiervoor een aparte vergoeding in rekening te brengen.
   16.12 Indien de dienstverlening van E-mergo op grond van de Overeenkomst het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur omvat, zal E-mergo online, telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde programmatuur. Opdrachtgever zal meldingen in het kader van ondersteuning zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijven, opdat E-mergo in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. E-mergo kan voorwaarden stellen aan de wijze van melden, kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. E-mergo zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. E-mergo staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt ondersteuning verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van E-mergo.
  1. Aanvullende voorwaarden voor hosting -of clouddiensten
   17.1 Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het leveren van hosting- of clouddiensten, spant E-mergo zich ervoor in om die diensten zo spoedig mogelijk conform de Overeenkomst te leveren.
   17.2 E-mergo zal, indien dat nodig is voor het beheer of gebruik van de dienst, aan Opdrachtgever een account ter beschikking stellen. Het account zal toegankelijk zijn door de inloggegevens in te voeren zoals verstrekt door E-mergo. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de accounts en daaronder verleende subaccounts, voor zover toegestaan. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een (sub)account plaatsvindt, is Opdrachtgever verplicht dit zo spoedig mogelijk aan E-mergo te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
   17.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de dienst door derden te laten gebruiken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door E-mergo.
   17.4 Behalve indien en voor zover beheer uitdrukkelijk aan E-mergo in opdracht is gegeven, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving laten aanpassen en door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is E-mergo niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
   17.5 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de Overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van beveiligings-, back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.
   17.6 E-mergo zal zich ervoor inspannen om de dienst zoveel mogelijk beschikbaar te houden maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
   17.7 E-mergo zal zich ervoor inspannen om de dienst zoveel mogelijk up-to-date te houden en aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en fouten te (laten) herstellen. Voor zover E-mergo daarbij afhankelijk is van haar toeleveranciers kan E-mergo voor hen niet instaan.
   17.8 E-mergo kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. E-mergo zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met Opdrachtgever.

  Vragen

  Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

  E-mergo
  Elektronicaweg 16a
  2628 XG
  Delft